There is no translation available.

Wymagania

Windows 10, Windows PowerShell.

 

Opis

Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie „Start” lub użyj skrótu klawiaturowego „Windows + X” i uruchom „Program Windows PowerShell (Administrator)”.

Instalacja Chocolatey 1

 

Utwórz profil. Wykonaj następujące polecenie.

if (!(Test-Path -Path $PROFILE)) {
  New-Item -ItemType File -Path $PROFILE -Force
}

Instalacja Chocolatey 2

Źródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_profiles?view=powershell-7.1.

 

Chocolatey zaleca zmianę polityki wykonywania poleceń na „Bypass”. Sprawdź obecnie ustawioną politykę.

Get-ExecutionPolicy -List

Ustaw nową politykę dla obecnie zalogowanego użytkownika.

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope CurrentUser

Instalacja Chocolatey 3

Źródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_execution_policies?view=powershell-7.1.

 

Zainstaluj Chocolatey.

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManagerhttps://chocolatey.org/install.ps1))

Po instalacji przeładuj profil.

. $profile

Instalacja Chocolatey 4

Źródło: https://chocolatey.org/install.

 

Zainstaluj Chocolatey GUI.

choco install chocolateygui

Instalacja Chocolatey 5

Źródło: https://chocolatey.org/packages/ChocolateyGUI.

 

Opcjonalnie

Wyłącz konieczność każdorazowego potwierdzania instalacji programów i zależności.

choco feature enable -n allowGlobalConfirmation

Instalacja Chocolatey 7

Wyłącz instalację programów w przypadku, gdy system wymaga ponownego uruchomienia np. w celu instalacji aktualizacji.

choco feature enable -name=exitOnRebootDetected

Instalacja Chocolatey 6

 

Gotowe

Możesz instalować programy za pomocą poleceń w Windows PowerShell np. „choco install googlechrome” lub za pomocą GUI.

-- test1

if (!(Test-Path -Path $PROFILE)) {
New-Item -ItemType File -Path $PROFILE -Force
}

---test2

h1 {
@include font-size(40px);
}